Το μάθημα της αστρονομίας και η ουσιαστική εξοστράκιση του πνεύματος και της κατεύθυνσης για έρευνα από το σχολικό βιβλίο

Ν. Α. Κισκύρας; Χρ. Α. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 35-50

How to cite

top

Ν. Α. Κισκύρας, and Χρ. Α. Κισκύρας. "Το μάθημα της αστρονομίας και η ουσιαστική εξοστράκιση του πνεύματος και της κατεύθυνσης για έρευνα από το σχολικό βιβλίο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 35-50. <http://eudml.org/doc/236511>.

@article{Ν1990,
author = {Ν. Α. Κισκύρας, Χρ. Α. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {35-50},
title = {Το μάθημα της αστρονομίας και η ουσιαστική εξοστράκιση του πνεύματος και της κατεύθυνσης για έρευνα από το σχολικό βιβλίο},
url = {http://eudml.org/doc/236511},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Α. Κισκύρας
AU - Χρ. Α. Κισκύρας
TI - Το μάθημα της αστρονομίας και η ουσιαστική εξοστράκιση του πνεύματος και της κατεύθυνσης για έρευνα από το σχολικό βιβλίο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 35
EP - 50
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236511
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.