Η σχέση των Μαθηματικών με την Τεχνική και η παρουσίαση των Μαθηματικών εφαρμογών ως μαθησιακό κίνητρο.

Χρυσούλα Νικολαΐδου- Μιχαήλ; Χρύσιππος Μιχαήλ

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 85-96

How to cite

top

Χρυσούλα Νικολαΐδου- Μιχαήλ, and Χρύσιππος Μιχαήλ. "Η σχέση των Μαθηματικών με την Τεχνική και η παρουσίαση των Μαθηματικών εφαρμογών ως μαθησιακό κίνητρο.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 85-96. <http://eudml.org/doc/236512>.

@article{ΧρυσούλαΝικολαΐδου1994,
author = {Χρυσούλα Νικολαΐδου- Μιχαήλ, Χρύσιππος Μιχαήλ},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {85-96},
title = {Η σχέση των Μαθηματικών με την Τεχνική και η παρουσίαση των Μαθηματικών εφαρμογών ως μαθησιακό κίνητρο.},
url = {http://eudml.org/doc/236512},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Χρυσούλα Νικολαΐδου- Μιχαήλ
AU - Χρύσιππος Μιχαήλ
TI - Η σχέση των Μαθηματικών με την Τεχνική και η παρουσίαση των Μαθηματικών εφαρμογών ως μαθησιακό κίνητρο.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 85
EP - 96
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236512
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.