Προ-Άλγεβρα και επίλυση μαθηματικού προβλήματος

Φιλίππου Γεώργιος; Βασιλική Αλεξάνδρου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 248-257

How to cite

top

Φιλίππου Γεώργιος, and Βασιλική Αλεξάνδρου. "Προ-Άλγεβρα και επίλυση μαθηματικού προβλήματος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 248-257. <http://eudml.org/doc/236514>.

@article{ΦιλίππουΓεώργιος2001,
author = {Φιλίππου Γεώργιος, Βασιλική Αλεξάνδρου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {248-257},
title = {Προ-Άλγεβρα και επίλυση μαθηματικού προβλήματος},
url = {http://eudml.org/doc/236514},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Φιλίππου Γεώργιος
AU - Βασιλική Αλεξάνδρου
TI - Προ-Άλγεβρα και επίλυση μαθηματικού προβλήματος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 248
EP - 257
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236514
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.