Ο ρόλος του σχήματος στη διδασκαλία της Γεωμετρίας

Ευγενία Κολέζα; Βαγγέλης Ντζιαχρήστος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 64-80

How to cite

top

Ευγενία Κολέζα, and Βαγγέλης Ντζιαχρήστος. "Ο ρόλος του σχήματος στη διδασκαλία της Γεωμετρίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 64-80. <http://eudml.org/doc/236516>.

@article{ΕυγενίαΚολέζα1996,
author = {Ευγενία Κολέζα, Βαγγέλης Ντζιαχρήστος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {64-80},
title = {Ο ρόλος του σχήματος στη διδασκαλία της Γεωμετρίας},
url = {http://eudml.org/doc/236516},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Ευγενία Κολέζα
AU - Βαγγέλης Ντζιαχρήστος
TI - Ο ρόλος του σχήματος στη διδασκαλία της Γεωμετρίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 64
EP - 80
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236516
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.