Το Ευπαλίνειο Όρυγμα : Ένα εργαλείο διδακτικής στην τάξη των Μαθηματικών

Πέτρος Σοφιανός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 512-516

How to cite

top

Πέτρος Σοφιανός. "Το Ευπαλίνειο Όρυγμα : Ένα εργαλείο διδακτικής στην τάξη των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 512-516. <http://eudml.org/doc/236518>.

@article{ΠέτροςΣοφιανός1997,
author = {Πέτρος Σοφιανός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {512-516},
title = {Το Ευπαλίνειο Όρυγμα : Ένα εργαλείο διδακτικής στην τάξη των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236518},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Πέτρος Σοφιανός
TI - Το Ευπαλίνειο Όρυγμα : Ένα εργαλείο διδακτικής στην τάξη των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 512
EP - 516
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236518
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.