Οι παράμετροι σχήμα και χρώμα στην αποδεικτική διαδικασία

Λ. Κογκέτσωφ; Μ. Κεσογλίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 226-242

How to cite

top

Λ. Κογκέτσωφ, and Μ. Κεσογλίδης. "Οι παράμετροι σχήμα και χρώμα στην αποδεικτική διαδικασία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 226-242. <http://eudml.org/doc/236519>.

@article{Λ1987,
author = {Λ. Κογκέτσωφ, Μ. Κεσογλίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {226-242},
title = {Οι παράμετροι σχήμα και χρώμα στην αποδεικτική διαδικασία},
url = {http://eudml.org/doc/236519},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Κογκέτσωφ
AU - Μ. Κεσογλίδης
TI - Οι παράμετροι σχήμα και χρώμα στην αποδεικτική διαδικασία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 226
EP - 242
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236519
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.