Χαιρετισμός του Πρέδρου της Επιστήμονικής Επιτροπής

Γεώργιος Δημάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 9-10

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος. "Χαιρετισμός του Πρέδρου της Επιστήμονικής Επιτροπής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 9-10. <http://eudml.org/doc/236521>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος1999,
author = {Γεώργιος Δημάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {9-10},
title = {Χαιρετισμός του Πρέδρου της Επιστήμονικής Επιτροπής},
url = {http://eudml.org/doc/236521},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
TI - Χαιρετισμός του Πρέδρου της Επιστήμονικής Επιτροπής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 9
EP - 10
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236521
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.