Η χρήση των γεωμετρικών μετασχηματισμών στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων

Ν. Ανδρεαδάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1988)

 • Issue: 5, page 1-2

How to cite

top

Ν. Ανδρεαδάκης. "Η χρήση των γεωμετρικών μετασχηματισμών στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1988): 1-2. <http://eudml.org/doc/236525>.

@article{Ν1988,
author = {Ν. Ανδρεαδάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {5},
pages = {1-2},
title = {Η χρήση των γεωμετρικών μετασχηματισμών στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236525},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Ανδρεαδάκης
TI - Η χρήση των γεωμετρικών μετασχηματισμών στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1988
IS - 5
SP - 1
EP - 2
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236525
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.