Η πορεία της Αρχαίας Ελληνικής Γεωμετρίας μετά τον Ευκλείδη

Γεώργιος Καρκούλιας; Δημήτριος Κοντογιάννης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 81-86

How to cite

top

Γεώργιος Καρκούλιας, and Δημήτριος Κοντογιάννης. "Η πορεία της Αρχαίας Ελληνικής Γεωμετρίας μετά τον Ευκλείδη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 81-86. <http://eudml.org/doc/236526>.

@article{ΓεώργιοςΚαρκούλιας1996,
author = {Γεώργιος Καρκούλιας, Δημήτριος Κοντογιάννης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {81-86},
title = {Η πορεία της Αρχαίας Ελληνικής Γεωμετρίας μετά τον Ευκλείδη},
url = {http://eudml.org/doc/236526},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Καρκούλιας
AU - Δημήτριος Κοντογιάννης
TI - Η πορεία της Αρχαίας Ελληνικής Γεωμετρίας μετά τον Ευκλείδη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 81
EP - 86
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236526
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.