'Διδακτική των Μαθηματικών και τα Σχολικά Βιβλία'

Γ. Π. Τσάμης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 511-519

How to cite

top

Γ. Π. Τσάμης. ""Διδακτική των Μαθηματικών και τα Σχολικά Βιβλία"." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 511-519. <http://eudml.org/doc/236527>.

@article{Γ1993,
author = {Γ. Π. Τσάμης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {511-519},
title = {"Διδακτική των Μαθηματικών και τα Σχολικά Βιβλία"},
url = {http://eudml.org/doc/236527},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Π. Τσάμης
TI - "Διδακτική των Μαθηματικών και τα Σχολικά Βιβλία"
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 511
EP - 519
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236527
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.