Ιστορικές πηγές και ο τρόπος χρήσης τους στη μαθηματική εκπαίδευση.

Αντώνιος Δούναβης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 73-88

How to cite

top

Αντώνιος Δούναβης. "Ιστορικές πηγές και ο τρόπος χρήσης τους στη μαθηματική εκπαίδευση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 73-88. <http://eudml.org/doc/236529>.

@article{ΑντώνιοςΔούναβης2002,
author = {Αντώνιος Δούναβης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {73-88},
title = {Ιστορικές πηγές και ο τρόπος χρήσης τους στη μαθηματική εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/236529},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Αντώνιος Δούναβης
TI - Ιστορικές πηγές και ο τρόπος χρήσης τους στη μαθηματική εκπαίδευση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 73
EP - 88
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236529
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.