Το φαινόμενο της μάθησης και της διδασκαλίας

Γιάννης Κερασαρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 539-553

How to cite

top

Γιάννης Κερασαρίδης. "Το φαινόμενο της μάθησης και της διδασκαλίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 539-553. <http://eudml.org/doc/236532>.

@article{ΓιάννηςΚερασαρίδης2003,
author = {Γιάννης Κερασαρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {539-553},
title = {Το φαινόμενο της μάθησης και της διδασκαλίας},
url = {http://eudml.org/doc/236532},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Κερασαρίδης
TI - Το φαινόμενο της μάθησης και της διδασκαλίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 539
EP - 553
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236532
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.