Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών «Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές» - Η εκπαίδευση στον κόσμο που αλλάζει

Σήφης Μπουζάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 313-321

How to cite

top

Σήφης Μπουζάκης. "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών «Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές» - Η εκπαίδευση στον κόσμο που αλλάζει." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 313-321. <http://eudml.org/doc/236533>.

@article{ΣήφηςΜπουζάκης1997,
author = {Σήφης Μπουζάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {313-321},
title = {Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών «Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές» - Η εκπαίδευση στον κόσμο που αλλάζει},
url = {http://eudml.org/doc/236533},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Σήφης Μπουζάκης
TI - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών «Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές» - Η εκπαίδευση στον κόσμο που αλλάζει
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 313
EP - 321
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236533
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.