Χρήση του Προγράμματος Cabri-Γεωμέτρης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών της Δ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου : Προκαταρκτική Έρευνα

Α. Οικονόμου; Γρ. Μακρίδης; Λ. Κυριακίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 243-251

How to cite

top

Α. Οικονόμου, Γρ. Μακρίδης, and Λ. Κυριακίδης. "Χρήση του Προγράμματος Cabri-Γεωμέτρης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών της Δ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου : Προκαταρκτική Έρευνα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 243-251. <http://eudml.org/doc/236535>.

@article{Α1997,
author = {Α. Οικονόμου, Γρ. Μακρίδης, Λ. Κυριακίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {243-251},
title = {Χρήση του Προγράμματος Cabri-Γεωμέτρης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών της Δ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου : Προκαταρκτική Έρευνα},
url = {http://eudml.org/doc/236535},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Α. Οικονόμου
AU - Γρ. Μακρίδης
AU - Λ. Κυριακίδης
TI - Χρήση του Προγράμματος Cabri-Γεωμέτρης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών της Δ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου : Προκαταρκτική Έρευνα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 243
EP - 251
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236535
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.