Η φιλοσοφία του υποδεκαμέτρου στο γυμνάσιο

Τ. Πατρώνης; Κ. Δασακλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 270-282

How to cite

top

Τ. Πατρώνης, and Κ. Δασακλής. "Η φιλοσοφία του υποδεκαμέτρου στο γυμνάσιο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 270-282. <http://eudml.org/doc/236537>.

@article{Τ1987,
author = {Τ. Πατρώνης, Κ. Δασακλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {270-282},
title = {Η φιλοσοφία του υποδεκαμέτρου στο γυμνάσιο},
url = {http://eudml.org/doc/236537},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πατρώνης
AU - Κ. Δασακλής
TI - Η φιλοσοφία του υποδεκαμέτρου στο γυμνάσιο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 270
EP - 282
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236537
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.