Ένα διακριτό δυναμικό οικονομικό σύστημα και το μαθηματικό του μοντέλο

Ηλίας Αργυρόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 147-154

How to cite

top

Ηλίας Αργυρόπουλος. "Ένα διακριτό δυναμικό οικονομικό σύστημα και το μαθηματικό του μοντέλο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 147-154. <http://eudml.org/doc/236538>.

@article{ΗλίαςΑργυρόπουλος2005,
author = {Ηλίας Αργυρόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {147-154},
title = {Ένα διακριτό δυναμικό οικονομικό σύστημα και το μαθηματικό του μοντέλο},
url = {http://eudml.org/doc/236538},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Αργυρόπουλος
TI - Ένα διακριτό δυναμικό οικονομικό σύστημα και το μαθηματικό του μοντέλο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 147
EP - 154
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236538
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.