Δυσκολίες μαθητών Ε΄ Δημοτικού εμπέδωσης της διδακτέας ύλης στα μαθηματικά

Παναγιώτης Γιαβρίμης; Γεώργιος Κατατριώτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 146-156

How to cite

top

Παναγιώτης Γιαβρίμης, and Γεώργιος Κατατριώτης. "Δυσκολίες μαθητών Ε΄ Δημοτικού εμπέδωσης της διδακτέας ύλης στα μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 146-156. <http://eudml.org/doc/236539>.

@article{ΠαναγιώτηςΓιαβρίμης2004,
author = {Παναγιώτης Γιαβρίμης, Γεώργιος Κατατριώτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {146-156},
title = {Δυσκολίες μαθητών Ε΄ Δημοτικού εμπέδωσης της διδακτέας ύλης στα μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236539},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Γιαβρίμης
AU - Γεώργιος Κατατριώτης
TI - Δυσκολίες μαθητών Ε΄ Δημοτικού εμπέδωσης της διδακτέας ύλης στα μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 146
EP - 156
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236539
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.