Μια Αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων και της διδασκαλίας στα μαθηματικά της Β΄θμιας Εκπ/σης

Γιώργος Μπαραλός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 607-622

How to cite

top

Γιώργος Μπαραλός. "Μια Αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων και της διδασκαλίας στα μαθηματικά της Β΄θμιας Εκπ/σης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 607-622. <http://eudml.org/doc/236540>.

@article{ΓιώργοςΜπαραλός2003,
author = {Γιώργος Μπαραλός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {607-622},
title = {Μια Αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων και της διδασκαλίας στα μαθηματικά της Β΄θμιας Εκπ/σης},
url = {http://eudml.org/doc/236540},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Μπαραλός
TI - Μια Αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων και της διδασκαλίας στα μαθηματικά της Β΄θμιας Εκπ/σης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 607
EP - 622
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236540
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.