Μια προσέγγιση του άρρητου αριθμού μέσω μιας κατασκευής του Πάππου από την Αλεξάνδρεια.

Γεώργιος Σαράφοπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 237-243

How to cite

top

Γεώργιος Σαράφοπουλος. "Μια προσέγγιση του άρρητου αριθμού μέσω μιας κατασκευής του Πάππου από την Αλεξάνδρεια.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 237-243. <http://eudml.org/doc/236542>.

@article{ΓεώργιοςΣαράφοπουλος2002,
author = {Γεώργιος Σαράφοπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {237-243},
title = {Μια προσέγγιση του άρρητου αριθμού μέσω μιας κατασκευής του Πάππου από την Αλεξάνδρεια.},
url = {http://eudml.org/doc/236542},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Σαράφοπουλος
TI - Μια προσέγγιση του άρρητου αριθμού μέσω μιας κατασκευής του Πάππου από την Αλεξάνδρεια.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 237
EP - 243
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236542
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.