Η απόδειξη στη διαδικασία της μάθησης

Ε. Τσαλαπάτη; Γ. Κολέτσος; Π. Στεφανέας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 812-815

How to cite

top

Ε. Τσαλαπάτη, Γ. Κολέτσος, and Π. Στεφανέας. "Η απόδειξη στη διαδικασία της μάθησης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 812-815. <http://eudml.org/doc/236543>.

@article{Ε2005,
author = {Ε. Τσαλαπάτη, Γ. Κολέτσος, Π. Στεφανέας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {812-815},
title = {Η απόδειξη στη διαδικασία της μάθησης},
url = {http://eudml.org/doc/236543},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Τσαλαπάτη
AU - Γ. Κολέτσος
AU - Π. Στεφανέας
TI - Η απόδειξη στη διαδικασία της μάθησης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 812
EP - 815
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236543
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.