Η διδασκαλία εννοιών της άλγεβρας μέσω γεωμετρικών προσεγγίσεων. Εφαρμογή του διαθεματικού προσανατολισμού του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών

Θωμάς Οικονόμου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 421-429

How to cite

top

Θωμάς Οικονόμου. "Η διδασκαλία εννοιών της άλγεβρας μέσω γεωμετρικών προσεγγίσεων. Εφαρμογή του διαθεματικού προσανατολισμού του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 421-429. <http://eudml.org/doc/236545>.

@article{ΘωμάςΟικονόμου2003,
author = {Θωμάς Οικονόμου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {421-429},
title = {Η διδασκαλία εννοιών της άλγεβρας μέσω γεωμετρικών προσεγγίσεων. Εφαρμογή του διαθεματικού προσανατολισμού του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών},
url = {http://eudml.org/doc/236545},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Θωμάς Οικονόμου
TI - Η διδασκαλία εννοιών της άλγεβρας μέσω γεωμετρικών προσεγγίσεων. Εφαρμογή του διαθεματικού προσανατολισμού του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 421
EP - 429
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236545
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.