Επικοινωνία των μαθητών στην τάξη: Ο ρόλος της στον προβληματισμό των δασκάλων γύρω από θέματα που αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Καφούση Σόνια; Άντα Μπούφη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 140-155

How to cite

top

Καφούση Σόνια, and Άντα Μπούφη. "Επικοινωνία των μαθητών στην τάξη: Ο ρόλος της στον προβληματισμό των δασκάλων γύρω από θέματα που αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 140-155. <http://eudml.org/doc/236546>.

@article{ΚαφούσηΣόνια1992,
author = {Καφούση Σόνια, Άντα Μπούφη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {140-155},
title = {Επικοινωνία των μαθητών στην τάξη: Ο ρόλος της στον προβληματισμό των δασκάλων γύρω από θέματα που αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236546},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Καφούση Σόνια
AU - Άντα Μπούφη
TI - Επικοινωνία των μαθητών στην τάξη: Ο ρόλος της στον προβληματισμό των δασκάλων γύρω από θέματα που αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 140
EP - 155
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236546
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.