Η διερεύνηση της επίδοσης στα Μαθηματικά με την επίδοση σε άλλα μαθήματα και την κοινωνική φυσιογνωμία των μαθητών γυμνάσιου στα Δωδεκάνησα

Ηλίας Αθανασιάδης; Σταύρος Κοκκαλίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 59-71

How to cite

top

Ηλίας Αθανασιάδης, and Σταύρος Κοκκαλίδης. "Η διερεύνηση της επίδοσης στα Μαθηματικά με την επίδοση σε άλλα μαθήματα και την κοινωνική φυσιογνωμία των μαθητών γυμνάσιου στα Δωδεκάνησα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 59-71. <http://eudml.org/doc/236547>.

@article{ΗλίαςΑθανασιάδης2003,
author = {Ηλίας Αθανασιάδης, Σταύρος Κοκκαλίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {59-71},
title = {Η διερεύνηση της επίδοσης στα Μαθηματικά με την επίδοση σε άλλα μαθήματα και την κοινωνική φυσιογνωμία των μαθητών γυμνάσιου στα Δωδεκάνησα},
url = {http://eudml.org/doc/236547},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Αθανασιάδης
AU - Σταύρος Κοκκαλίδης
TI - Η διερεύνηση της επίδοσης στα Μαθηματικά με την επίδοση σε άλλα μαθήματα και την κοινωνική φυσιογνωμία των μαθητών γυμνάσιου στα Δωδεκάνησα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 59
EP - 71
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236547
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.