Ικανότητα μετάβασης από μια μορφή αναπαράστασης σε άλλη για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνάσιου

Γεώργιος Μπαραλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 145-155

How to cite

top

Γεώργιος Μπαραλής. "Ικανότητα μετάβασης από μια μορφή αναπαράστασης σε άλλη για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνάσιου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 145-155. <http://eudml.org/doc/236548>.

@article{ΓεώργιοςΜπαραλής2003,
author = {Γεώργιος Μπαραλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {145-155},
title = {Ικανότητα μετάβασης από μια μορφή αναπαράστασης σε άλλη για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνάσιου},
url = {http://eudml.org/doc/236548},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Μπαραλής
TI - Ικανότητα μετάβασης από μια μορφή αναπαράστασης σε άλλη για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνάσιου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 145
EP - 155
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236548
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.