Άλγεβρα A’ Ενιαίου Λυκείου - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων

Βενετία Γαζίλα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 675-684

How to cite

top

Βενετία Γαζίλα. "Άλγεβρα A’ Ενιαίου Λυκείου - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 675-684. <http://eudml.org/doc/236549>.

@article{ΒενετίαΓαζίλα2004,
author = {Βενετία Γαζίλα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {675-684},
title = {Άλγεβρα A’ Ενιαίου Λυκείου - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων},
url = {http://eudml.org/doc/236549},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Βενετία Γαζίλα
TI - Άλγεβρα A’ Ενιαίου Λυκείου - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 675
EP - 684
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236549
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.