Σχεδιαστική και αποδεικτική Γεωμετρία.

Γ. Μενδωνίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 115-120

How to cite

top

Γ. Μενδωνίδης. "Σχεδιαστική και αποδεικτική Γεωμετρία.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 115-120. <http://eudml.org/doc/236550>.

@article{Γ1983,
author = {Γ. Μενδωνίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {115-120},
title = {Σχεδιαστική και αποδεικτική Γεωμετρία.},
url = {http://eudml.org/doc/236550},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Μενδωνίδης
TI - Σχεδιαστική και αποδεικτική Γεωμετρία.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 115
EP - 120
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236550
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.