Πολυεδρική διδασκαλία. Ένα νέο διδακτικό μοντέλο

Κων/νος Χαροκόπος; Αθηνά Κλάδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 483-503

How to cite

top

Κων/νος Χαροκόπος, and Αθηνά Κλάδου. "Πολυεδρική διδασκαλία. Ένα νέο διδακτικό μοντέλο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 483-503. <http://eudml.org/doc/236552>.

@article{Κων2001,
author = {Κων/νος Χαροκόπος, Αθηνά Κλάδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {483-503},
title = {Πολυεδρική διδασκαλία. Ένα νέο διδακτικό μοντέλο},
url = {http://eudml.org/doc/236552},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Κων/νος Χαροκόπος
AU - Αθηνά Κλάδου
TI - Πολυεδρική διδασκαλία. Ένα νέο διδακτικό μοντέλο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 483
EP - 503
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236552
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.