Το μαθηματικό περιεχόμενο της Φυσικής και τα μαθηματικά όπως καταγράφονται στα σχολικά βιβλία Γυμνασίου - Λυκείου. Μια κριτική θεώρηση.

Γιάννος Καρανίκας; Γιάννης Βλάχος; Παναγιώτης Κόκκοτας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 476-487

How to cite

top

Γιάννος Καρανίκας, Γιάννης Βλάχος, and Παναγιώτης Κόκκοτας. "Το μαθηματικό περιεχόμενο της Φυσικής και τα μαθηματικά όπως καταγράφονται στα σχολικά βιβλία Γυμνασίου - Λυκείου. Μια κριτική θεώρηση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 476-487. <http://eudml.org/doc/236556>.

@article{ΓιάννοςΚαρανίκας1993,
author = {Γιάννος Καρανίκας, Γιάννης Βλάχος, Παναγιώτης Κόκκοτας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {476-487},
title = {Το μαθηματικό περιεχόμενο της Φυσικής και τα μαθηματικά όπως καταγράφονται στα σχολικά βιβλία Γυμνασίου - Λυκείου. Μια κριτική θεώρηση.},
url = {http://eudml.org/doc/236556},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννος Καρανίκας
AU - Γιάννης Βλάχος
AU - Παναγιώτης Κόκκοτας
TI - Το μαθηματικό περιεχόμενο της Φυσικής και τα μαθηματικά όπως καταγράφονται στα σχολικά βιβλία Γυμνασίου - Λυκείου. Μια κριτική θεώρηση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 476
EP - 487
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236556
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.