Μελέτη των στάσεων των πρωτοδιοριζομένων εκπαιδευτικών όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης τους

Σπύρος Φερεντίνος; Κατερίνα Κασιμάτη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 693-703

How to cite

top

Σπύρος Φερεντίνος, and Κατερίνα Κασιμάτη. "Μελέτη των στάσεων των πρωτοδιοριζομένων εκπαιδευτικών όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης τους." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 693-703. <http://eudml.org/doc/236559>.

@article{ΣπύροςΦερεντίνος2005,
author = {Σπύρος Φερεντίνος, Κατερίνα Κασιμάτη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {693-703},
title = {Μελέτη των στάσεων των πρωτοδιοριζομένων εκπαιδευτικών όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης τους},
url = {http://eudml.org/doc/236559},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Σπύρος Φερεντίνος
AU - Κατερίνα Κασιμάτη
TI - Μελέτη των στάσεων των πρωτοδιοριζομένων εκπαιδευτικών όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης τους
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 693
EP - 703
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236559
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.