Η εφαρμογή του Cabri - Γεωμέτρη στο Δημοτικό Σχολείο.

Ιωάννης Κινικλής; Ελευθέριος Βλαχάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 339-354

How to cite

top

Ιωάννης Κινικλής, and Ελευθέριος Βλαχάκης. "Η εφαρμογή του Cabri - Γεωμέτρη στο Δημοτικό Σχολείο.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 339-354. <http://eudml.org/doc/236560>.

@article{ΙωάννηςΚινικλής1994,
author = {Ιωάννης Κινικλής, Ελευθέριος Βλαχάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {339-354},
title = {Η εφαρμογή του Cabri - Γεωμέτρη στο Δημοτικό Σχολείο.},
url = {http://eudml.org/doc/236560},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Κινικλής
AU - Ελευθέριος Βλαχάκης
TI - Η εφαρμογή του Cabri - Γεωμέτρη στο Δημοτικό Σχολείο.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 339
EP - 354
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236560
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.