ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 'Ζωντανεύοντας τα μαθηματικά'

Γεωργία Ιορ. Παπαδοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 281-285

How to cite

top

Γεωργία Ιορ. Παπαδοπούλου. "ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: "Ζωντανεύοντας τα μαθηματικά"." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 281-285. <http://eudml.org/doc/236561>.

@article{ΓεωργίαΙορ1993,
author = {Γεωργία Ιορ. Παπαδοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {281-285},
title = {ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: "Ζωντανεύοντας τα μαθηματικά"},
url = {http://eudml.org/doc/236561},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Γεωργία Ιορ. Παπαδοπούλου
TI - ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: "Ζωντανεύοντας τα μαθηματικά"
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 281
EP - 285
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236561
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.