Ανάλυση μερικών συμπεριφορών στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τις απαντήσεις των μαθητών στις προαγωγικές εξετάσεις και στα τεστ αξιολόγησης.

Τάσος Πατρώνης; Όλγα Γιωτοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 488-495

How to cite

top

Τάσος Πατρώνης, and Όλγα Γιωτοπούλου. "Ανάλυση μερικών συμπεριφορών στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τις απαντήσεις των μαθητών στις προαγωγικές εξετάσεις και στα τεστ αξιολόγησης.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 488-495. <http://eudml.org/doc/236562>.

@article{ΤάσοςΠατρώνης1993,
author = {Τάσος Πατρώνης, Όλγα Γιωτοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {488-495},
title = {Ανάλυση μερικών συμπεριφορών στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τις απαντήσεις των μαθητών στις προαγωγικές εξετάσεις και στα τεστ αξιολόγησης.},
url = {http://eudml.org/doc/236562},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Τάσος Πατρώνης
AU - Όλγα Γιωτοπούλου
TI - Ανάλυση μερικών συμπεριφορών στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τις απαντήσεις των μαθητών στις προαγωγικές εξετάσεις και στα τεστ αξιολόγησης.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 488
EP - 495
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236562
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.