Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στα πλαίσια των Σχολείων Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΣΕΠΠΕ), με τίτλο : Πειραματικές διδασκαλίες στα μαθηματικά με χρήση Graphic Calculators

Δ. Καραγεώργος; Σ. Βερνίκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 588-601

How to cite

top

Δ. Καραγεώργος, and Σ. Βερνίκος. "Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στα πλαίσια των Σχολείων Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΣΕΠΠΕ), με τίτλο : Πειραματικές διδασκαλίες στα μαθηματικά με χρήση Graphic Calculators." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 588-601. <http://eudml.org/doc/236563>.

@article{Δ2000,
author = {Δ. Καραγεώργος, Σ. Βερνίκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {588-601},
title = {Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στα πλαίσια των Σχολείων Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΣΕΠΠΕ), με τίτλο : Πειραματικές διδασκαλίες στα μαθηματικά με χρήση Graphic Calculators},
url = {http://eudml.org/doc/236563},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Καραγεώργος
AU - Σ. Βερνίκος
TI - Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στα πλαίσια των Σχολείων Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΣΕΠΠΕ), με τίτλο : Πειραματικές διδασκαλίες στα μαθηματικά με χρήση Graphic Calculators
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 588
EP - 601
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236563
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.