Σχεδίαση και χρήση πληροφορικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία των εμβαδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ιωάννης Παπαδόπουλος; Βασίλειος Δαγδιλέλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 424-434

How to cite

top

Ιωάννης Παπαδόπουλος, and Βασίλειος Δαγδιλέλης. "Σχεδίαση και χρήση πληροφορικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία των εμβαδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 424-434. <http://eudml.org/doc/236564>.

@article{ΙωάννηςΠαπαδόπουλος2001,
author = {Ιωάννης Παπαδόπουλος, Βασίλειος Δαγδιλέλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {424-434},
title = {Σχεδίαση και χρήση πληροφορικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία των εμβαδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236564},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Παπαδόπουλος
AU - Βασίλειος Δαγδιλέλης
TI - Σχεδίαση και χρήση πληροφορικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία των εμβαδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 424
EP - 434
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236564
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.