Η θεωρία της ανάπτυξης και διαφοράς στη διδακτική επάρκεια των καθηγητών των μαθηματικών

Φιλίππου Γεώργιος; Κωνσταντίνος Χρίστου; Ο. Διονυσίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 547-557

How to cite

top

Φιλίππου Γεώργιος, Κωνσταντίνος Χρίστου, and Ο. Διονυσίου. "Η θεωρία της ανάπτυξης και διαφοράς στη διδακτική επάρκεια των καθηγητών των μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 547-557. <http://eudml.org/doc/236565>.

@article{ΦιλίππουΓεώργιος2000,
author = {Φιλίππου Γεώργιος, Κωνσταντίνος Χρίστου, Ο. Διονυσίου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {547-557},
title = {Η θεωρία της ανάπτυξης και διαφοράς στη διδακτική επάρκεια των καθηγητών των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236565},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Φιλίππου Γεώργιος
AU - Κωνσταντίνος Χρίστου
AU - Ο. Διονυσίου
TI - Η θεωρία της ανάπτυξης και διαφοράς στη διδακτική επάρκεια των καθηγητών των μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 547
EP - 557
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236565
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.