Για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 116-133

How to cite

top

"Για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 116-133. <http://eudml.org/doc/236566>.

@article{Unknown1986,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {116-133},
title = {Για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236566},
year = {1986},
}

TY - JOUR
TI - Για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 116
EP - 133
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236566
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.