Ο Η.Υ ως μέσο διδασκαλίας στην Τριγωνομετρία της Γ Γυμνασίου.

Αναστασία Μαυρίδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 337-352

How to cite

top

Αναστασία Μαυρίδου. "Ο Η.Υ ως μέσο διδασκαλίας στην Τριγωνομετρία της Γ Γυμνασίου.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 337-352. <http://eudml.org/doc/236567>.

@article{ΑναστασίαΜαυρίδου1993,
author = {Αναστασία Μαυρίδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {337-352},
title = {Ο Η.Υ ως μέσο διδασκαλίας στην Τριγωνομετρία της Γ Γυμνασίου.},
url = {http://eudml.org/doc/236567},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Αναστασία Μαυρίδου
TI - Ο Η.Υ ως μέσο διδασκαλίας στην Τριγωνομετρία της Γ Γυμνασίου.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 337
EP - 352
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236567
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.