Ένα Μαθηματικό βιοοικονομικό μοντέλο διαχείρισης αλιείας

Δημήτριος Πολιτικός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 110-122

How to cite

top

Δημήτριος Πολιτικός. "Ένα Μαθηματικό βιοοικονομικό μοντέλο διαχείρισης αλιείας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 110-122. <http://eudml.org/doc/236568>.

@article{ΔημήτριοςΠολιτικός2005,
author = {Δημήτριος Πολιτικός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {110-122},
title = {Ένα Μαθηματικό βιοοικονομικό μοντέλο διαχείρισης αλιείας},
url = {http://eudml.org/doc/236568},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Πολιτικός
TI - Ένα Μαθηματικό βιοοικονομικό μοντέλο διαχείρισης αλιείας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 110
EP - 122
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236568
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.