Το λάθος κατά τη διάρκεια της διδακτικής λειτουργίας ως έναυσμα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

Νικόλαος Βαδιβούλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 22-32

How to cite

top

Νικόλαος Βαδιβούλης. "Το λάθος κατά τη διάρκεια της διδακτικής λειτουργίας ως έναυσμα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 22-32. <http://eudml.org/doc/236571>.

@article{ΝικόλαοςΒαδιβούλης1993,
author = {Νικόλαος Βαδιβούλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {22-32},
title = {Το λάθος κατά τη διάρκεια της διδακτικής λειτουργίας ως έναυσμα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.},
url = {http://eudml.org/doc/236571},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Βαδιβούλης
TI - Το λάθος κατά τη διάρκεια της διδακτικής λειτουργίας ως έναυσμα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 22
EP - 32
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236571
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.