Μια αναγκαία και επιβαλλόμενη αναπροσαρμογή της διδακτέας ύλης στα Μαθηματικά του λυκείου

Χρ. Αντ. Κισκύρα; Νικ. Α. Κισκύρα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1988)

 • Issue: 5, page 13-28

How to cite

top

Χρ. Αντ. Κισκύρα, and Νικ. Α. Κισκύρα. "Μια αναγκαία και επιβαλλόμενη αναπροσαρμογή της διδακτέας ύλης στα Μαθηματικά του λυκείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1988): 13-28. <http://eudml.org/doc/236575>.

@article{Χρ1988,
author = {Χρ. Αντ. Κισκύρα, Νικ. Α. Κισκύρα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {5},
pages = {13-28},
title = {Μια αναγκαία και επιβαλλόμενη αναπροσαρμογή της διδακτέας ύλης στα Μαθηματικά του λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/236575},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Χρ. Αντ. Κισκύρα
AU - Νικ. Α. Κισκύρα
TI - Μια αναγκαία και επιβαλλόμενη αναπροσαρμογή της διδακτέας ύλης στα Μαθηματικά του λυκείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1988
IS - 5
SP - 13
EP - 28
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236575
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.