Σύνολα - Γραμμική Άλγεβρα - Απόλυτες Τιμές - Ακολουθίες, παραλλαγές στο ίδιο θέμα

Ομάδα Παραρτήματος θεσ/νίκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 264-281

How to cite

top

Ομάδα Παραρτήματος θεσ/νίκης. "Σύνολα - Γραμμική Άλγεβρα - Απόλυτες Τιμές - Ακολουθίες, παραλλαγές στο ίδιο θέμα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 264-281. <http://eudml.org/doc/236576>.

@article{ΟμάδαΠαραρτήματοςθεσ1986,
author = {Ομάδα Παραρτήματος θεσ/νίκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {264-281},
title = {Σύνολα - Γραμμική Άλγεβρα - Απόλυτες Τιμές - Ακολουθίες, παραλλαγές στο ίδιο θέμα},
url = {http://eudml.org/doc/236576},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Ομάδα Παραρτήματος θεσ/νίκης
TI - Σύνολα - Γραμμική Άλγεβρα - Απόλυτες Τιμές - Ακολουθίες, παραλλαγές στο ίδιο θέμα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 264
EP - 281
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236576
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.