Είναι ακατόρθωτο ένα σχολικό Μαθηματικό βιβλίο που θα εμπνέει τον αναγνώστη του;

Β. Γιαννακόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 191-192

How to cite

top

Β. Γιαννακόπουλος. "Είναι ακατόρθωτο ένα σχολικό Μαθηματικό βιβλίο που θα εμπνέει τον αναγνώστη του;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 191-192. <http://eudml.org/doc/236577>.

@article{Β1987,
author = {Β. Γιαννακόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {191-192},
title = {Είναι ακατόρθωτο ένα σχολικό Μαθηματικό βιβλίο που θα εμπνέει τον αναγνώστη του;},
url = {http://eudml.org/doc/236577},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Β. Γιαννακόπουλος
TI - Είναι ακατόρθωτο ένα σχολικό Μαθηματικό βιβλίο που θα εμπνέει τον αναγνώστη του;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 191
EP - 192
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236577
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.