Ο βιασμός του λόγου

Καλαβάσης Φραγκίσκος; Σταύρος Ορφανός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 195-203

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος, and Σταύρος Ορφανός. "Ο βιασμός του λόγου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 195-203. <http://eudml.org/doc/236578>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος2002,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος, Σταύρος Ορφανός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {195-203},
title = {Ο βιασμός του λόγου},
url = {http://eudml.org/doc/236578},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
AU - Σταύρος Ορφανός
TI - Ο βιασμός του λόγου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 195
EP - 203
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236578
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.