Οι απόψεις των γονιών για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου

Καφούση Σόνια; Βαγγέλης Ντζιαχρήστος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 264-273

How to cite

top

Καφούση Σόνια, and Βαγγέλης Ντζιαχρήστος. "Οι απόψεις των γονιών για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 264-273. <http://eudml.org/doc/236579>.

@article{ΚαφούσηΣόνια2003,
author = {Καφούση Σόνια, Βαγγέλης Ντζιαχρήστος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {264-273},
title = {Οι απόψεις των γονιών για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου},
url = {http://eudml.org/doc/236579},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Καφούση Σόνια
AU - Βαγγέλης Ντζιαχρήστος
TI - Οι απόψεις των γονιών για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 264
EP - 273
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236579
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.