Ζώνες διδασκαλίας των μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 95-103

How to cite

top

Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου. "Ζώνες διδασκαλίας των μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 95-103. <http://eudml.org/doc/236581>.

@article{ΕπαμεινώνδαςΕυθυμόγλου2004,
author = {Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {95-103},
title = {Ζώνες διδασκαλίας των μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236581},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
TI - Ζώνες διδασκαλίας των μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 95
EP - 103
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236581
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.