Η ζωή δεν είναι (μόνο) άλγεβρα τα σχολικά μαθηματικά σε κρίση

Τ. Πατρώνης; Αλεξία Γκισλή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 236-245

How to cite

top

Τ. Πατρώνης, and Αλεξία Γκισλή. "Η ζωή δεν είναι (μόνο) άλγεβρα τα σχολικά μαθηματικά σε κρίση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 236-245. <http://eudml.org/doc/236584>.

@article{Τ1996,
author = {Τ. Πατρώνης, Αλεξία Γκισλή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {236-245},
title = {Η ζωή δεν είναι (μόνο) άλγεβρα τα σχολικά μαθηματικά σε κρίση},
url = {http://eudml.org/doc/236584},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πατρώνης
AU - Αλεξία Γκισλή
TI - Η ζωή δεν είναι (μόνο) άλγεβρα τα σχολικά μαθηματικά σε κρίση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 236
EP - 245
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236584
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.