Η Διοφαντική Εξίσωση : (x^2 -1)(y^2 -1)=(z^2 -1)^2

Μιχάλης Δημάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 405-422

How to cite

top

Μιχάλης Δημάκος. "Η Διοφαντική Εξίσωση : (x^2 -1)(y^2 -1)=(z^2 -1)^2." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 405-422. <http://eudml.org/doc/236585>.

@article{ΜιχάληςΔημάκος1999,
author = {Μιχάλης Δημάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {405-422},
title = {Η Διοφαντική Εξίσωση : (x^2 -1)(y^2 -1)=(z^2 -1)^2},
url = {http://eudml.org/doc/236585},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Δημάκος
TI - Η Διοφαντική Εξίσωση : (x^2 -1)(y^2 -1)=(z^2 -1)^2
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 405
EP - 422
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236585
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.