Στρατηγικές μαθητών της Α΄ Λυκείου στην αντιμετώπιση προβλημάτων μέτρησης επιφανειών. Η συμβολή του Πολιτισμικού-Ιστορικού «Εργαλείου»

Δ. Χασάπης; Κ. Ζαχάρος; Ε. Τρέσσου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 355-365

How to cite

top

Δ. Χασάπης, Κ. Ζαχάρος, and Ε. Τρέσσου. "Στρατηγικές μαθητών της Α΄ Λυκείου στην αντιμετώπιση προβλημάτων μέτρησης επιφανειών. Η συμβολή του Πολιτισμικού-Ιστορικού «Εργαλείου»." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 355-365. <http://eudml.org/doc/236586>.

@article{Δ1997,
author = {Δ. Χασάπης, Κ. Ζαχάρος, Ε. Τρέσσου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {355-365},
title = {Στρατηγικές μαθητών της Α΄ Λυκείου στην αντιμετώπιση προβλημάτων μέτρησης επιφανειών. Η συμβολή του Πολιτισμικού-Ιστορικού «Εργαλείου»},
url = {http://eudml.org/doc/236586},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Χασάπης
AU - Κ. Ζαχάρος
AU - Ε. Τρέσσου
TI - Στρατηγικές μαθητών της Α΄ Λυκείου στην αντιμετώπιση προβλημάτων μέτρησης επιφανειών. Η συμβολή του Πολιτισμικού-Ιστορικού «Εργαλείου»
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 355
EP - 365
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236586
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.