Διδασκαλία Μαθηματικών μέσα από τις εφαρμογές τους

Α. Μπούφη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 134-146

How to cite

top

Α. Μπούφη. "Διδασκαλία Μαθηματικών μέσα από τις εφαρμογές τους." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 134-146. <http://eudml.org/doc/236589>.

@article{Α1986,
author = {Α. Μπούφη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {134-146},
title = {Διδασκαλία Μαθηματικών μέσα από τις εφαρμογές τους},
url = {http://eudml.org/doc/236589},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Α. Μπούφη
TI - Διδασκαλία Μαθηματικών μέσα από τις εφαρμογές τους
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 134
EP - 146
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236589
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.