Αρχαία Ελληνικά μαθηματικά (Ιστορική και φιλοσοφική θεώρηση).

Α. Ζαχαρίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 59-70

How to cite

top

Α. Ζαχαρίου. "Αρχαία Ελληνικά μαθηματικά (Ιστορική και φιλοσοφική θεώρηση).." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 59-70. <http://eudml.org/doc/236591>.

@article{Α1983,
author = {Α. Ζαχαρίου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {59-70},
title = {Αρχαία Ελληνικά μαθηματικά (Ιστορική και φιλοσοφική θεώρηση).},
url = {http://eudml.org/doc/236591},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Α. Ζαχαρίου
TI - Αρχαία Ελληνικά μαθηματικά (Ιστορική και φιλοσοφική θεώρηση).
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 59
EP - 70
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236591
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.